بعداز راه اندازی سیستم کلید F8 را فشار دهید واز منوی ظاهر شده Command Prompt را انتخاب نمائید.سپس در اعلان DOS دستور زیر را تایپ نمایید.

Copy C:\windows\rapair\sam C:\windows\ system32\config

حال بعداز راه اندازی سیستم زمانی که صفحه Welcome آمد 2 بار کلیدهای ALT+CTRL+DELETE را فشار دهید وبعد در قسمت Login Name کلمه administrator را تایپ کرده وجای Password  را خالی بگذارید.