فرمت عكس bmp و gif می تواند باشد
در رجیستری مسیر زیر را دنبال كنید
HKEY-CURRENT-USER\software\microsoft\internet explorer\toolbar
راست كلیك گزینه new
نوع string value
دستور BackBitmapShell
مقدار مسیر عكس مورد نظر را وارد كنید
پس ار ری استارت نتیجه را ببینید