بعد از نصب ویندوز و كامل شدن آن می توان یك  image توسط نرم افزار acronisگرفت و ویندوز را برای همیشه پا برجا نگه داشت