ین ترفند که با کمک برنامه yahoo messenger است باعث میشه سرعت کامپیوتر شما زیاد بشه !

                          


دیدن ترفند در ادام مطلب