ا استفاده از تنظیمات این بخش از رجیستری می توانید نحوه مشاهده و یا مخفی شدن تمام درایو ها
و یا درایو های انتخاب شده را امکان پذیر سازید
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید
ایجاد کنید. سپس مقدار آن"NoActiveDesktopChanges" جدید با نام DWORD یک مقدار
را برابر 1 قرار دهید تا محدودیت اعمال شودترفند در ادامه مطلب

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راه اندازی نمائید

Registry Settings
User Key:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer]
System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoActiveDesktopChanges
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction