شركت اپراتوری تركسل بعد از رد دعوت ایران در زمینه حضور مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در كشور روند شكایت خود را ادامه داد.

بهرام حسن‌‏زاده، مشاور مطبوعاتی سابق شركت ترك سل گفت: "مسؤولین كشور از شركت ترك‌‏سل به طور غیر رسمی جهت حضور در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه دعوت به عمل آوردند، ولی این شركت با رد درخواست متولیان برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران راه شكایت را در پیش گرفتند."

وی تصریح كرد: "شركت ترك سل شكایت خود از ایران را به دیوان تجاری- اداری پاریس ارائه كرده و 9 میلیارد و 800 میلیون دلار هم (مبلغی در حدود 10 میلیارد تومان) ادعای خسارت كرده است."

حسن‌‏زاده خاطر نشان كرد: "دیوان اداری- تجاری پاریس برای بررسی به این پرونده یك دوره سه ماهه قرار داده است و بعد رأی نهایی خود را صادر می‌‏كند، این دوره به پایان اردیبهشت ماه جاری به اتمام می‌‏رسید ولی هنوز رای نهایی از سوی این دیوان ارائه نشده است."

منبع خبر: ایلنا